Wednesday, January 21, 2009

รวมแนวข้อสอบสังคมศึกษา O-NET, A-NET พร้อมเฉลย

รวมแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา O-NET , A-NET มีเฉลยพร้อม ลองเอาศึกษาดูนะฮะ

1.การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม เกิดจากสาเหตุข้อใดเป็นสำคัญ (A – net 50)
ก.ความเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
ข.ความคิดแตกต่างกันทางด้านการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
ค.ความแตกต่างกันทางด้านสังคม เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
ง.ความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ ภาษาและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ข.ความคิดแตกต่างกันทางด้านการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสราม เกิดจากความคิดที่แตกต่างกัน ทางการเมืองเกี่ยวกับผู้นำทางด้านศาสนา เพราะก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัด จะสิ้นชีวิต ท่านไม่ได้มอบตำแหน่งผู้นำทางศาสนาให้แก่ผู้ใด หลังจากนบีสิ้นชีวิตลงแล้ว มีการแตกแยกแนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่อง กาหลิบ หรือผู้บริหารกิจการมุสลิม ซึ่งมีฐานะเป็นประมุขทางศาสนาต่อจากท่านนบีมูฮัมมัด


ดาวน์โหลดรวมแนวข้อสอบ A-NET, ONET สังคมศึกษา

3 comments: