Wednesday, January 21, 2009

แนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. หลักการของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับหลักการของวิทยาศาสตร์ข้อใด
ก. ขั้นตอนกระบวนการคิด
ข. เป้าหมายของการแสวงหาความจริง
ค. การยอมรับความจริงที่เป็นนามธรรม
ง. การลงมือปฏิบัติดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT สังคมศึกษา ม. 5
ลิงค์สำรอง โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT สังคมศึกษา ม. 5

No comments:

Post a Comment