Tuesday, January 13, 2009

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ป.5

๑. การดื่มน้ำชา หรือ กาแฟทำให้…นอนไม่หลับ
ก. ตาเขียว
ข. ตาแข็ง
ค. ตาโต
ง. ตาลาย
๒. ถ้าฉันจะไปแม้ใครมา…ฉันก็ไม่ยอม
ก. ขัดขวาง
ข. ขัดขืน
ค. ขัดแย้ง
ง. ขัดข้อง
๓. ข้อใดอธิบายความหมาย แจงสี่เบี้ย
ก. พูดให้เรื่องเขวนอกทาง
ข. หนักแน่นไม่ฉุนเฉียว
ค. ทำใจกล้าผจญกับสิ่งน่ากลัว
ง. อธิบายได้อย่างละเอียดชัดเจน
๔. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก. อุโมงค์ เสาอากาส
ข. ภัตตคาร ไม้ยมก
ค. สัปทน อัฒจันทร์
ง. ศาลพระภูม วิมาน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ป. 5

No comments:

Post a Comment