Wednesday, January 5, 2011

ข้อสอบ O-NET ออนไลน์ ทำปุ๊บ เฉลยปั๊บ

กลับไปยังหน้าหลัก ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษออนไลน์

ลองทำดูนะครับ ว่าเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์

Thursday, January 22, 2009

แนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ป. 6

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ป.6 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1.ข้อใด เป็นลักษณะการนับถือศาสนาในสังคมไทย
ก.ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ข.อยู่ในประเทศเดียวกันควรนับถือศาสนาเดียวกัน
ค. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติทุกคนควรนับถือ
ง. ศาสนาอื่นควรเข้ามาในชุมชนบ้างเพื่อความหลากหลาย


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT สังคมศึกษา ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ป. 6

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ป.6 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. ผลบวกของจำนวนนับ 3 จำนวนเรียงกัน จะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร
ก. เป็นจำนวนคู่เสมอ
ข. เป็นจำนวนคี่เสมอ
ค. ผลลัพธ์หารด้วย 3 ลงตัวเสมอ
ง. ผลลัพธ์หารด้วย 5 ลงตัวเสมอ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT คณิตศาสตร์ ป. 6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ป. 6

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ป. 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรชีวิตของพืช (มฐ 1.1.1)
ก. เมล็ดงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก / ผล
ข. เมล็ดงอก ต้นอ่อน ดอก ต้นแก่
ค. เมล็ดงอก ต้นแก่ ต้นอ่อน ดอก
ง. เมล็ดงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT วิทยาศาสตร์ ป.6

Wednesday, January 21, 2009

รวมแนวข้อสอบสังคมศึกษา O-NET, A-NET พร้อมเฉลย

รวมแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา O-NET , A-NET มีเฉลยพร้อม ลองเอาศึกษาดูนะฮะ

1.การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม เกิดจากสาเหตุข้อใดเป็นสำคัญ (A – net 50)
ก.ความเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
ข.ความคิดแตกต่างกันทางด้านการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
ค.ความแตกต่างกันทางด้านสังคม เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
ง.ความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ ภาษาและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ข.ความคิดแตกต่างกันทางด้านการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสราม เกิดจากความคิดที่แตกต่างกัน ทางการเมืองเกี่ยวกับผู้นำทางด้านศาสนา เพราะก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัด จะสิ้นชีวิต ท่านไม่ได้มอบตำแหน่งผู้นำทางศาสนาให้แก่ผู้ใด หลังจากนบีสิ้นชีวิตลงแล้ว มีการแตกแยกแนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่อง กาหลิบ หรือผู้บริหารกิจการมุสลิม ซึ่งมีฐานะเป็นประมุขทางศาสนาต่อจากท่านนบีมูฮัมมัด


ดาวน์โหลดรวมแนวข้อสอบ A-NET, ONET สังคมศึกษา

แนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. สำนวนในข้อใดใช้เตือนสติ
ก.เงาตามตัว
ข. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ค. ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
ง. บ้านเมืองมีขื่อมีแป


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาไทย ม. 5
ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาไทย ม. 5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. หญิงปกติแต่งงานกับชายที่เป็นพาหะของผิวเผือก ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นเผือกอัตรส่วนเท่าไร
ก. หนิ่งในสี่
ข. สองในสี่
ค. สามในสี่
ง. ไม่มีเลย


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT วิทยาศาสตร์ ม. 5
ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT วิทยาศาสตร์ ม. 5