Thursday, January 22, 2009

แนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ป. 6

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ป.6 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1.ข้อใด เป็นลักษณะการนับถือศาสนาในสังคมไทย
ก.ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ข.อยู่ในประเทศเดียวกันควรนับถือศาสนาเดียวกัน
ค. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติทุกคนควรนับถือ
ง. ศาสนาอื่นควรเข้ามาในชุมชนบ้างเพื่อความหลากหลาย


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT สังคมศึกษา ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ป. 6

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ป.6 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. ผลบวกของจำนวนนับ 3 จำนวนเรียงกัน จะมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร
ก. เป็นจำนวนคู่เสมอ
ข. เป็นจำนวนคี่เสมอ
ค. ผลลัพธ์หารด้วย 3 ลงตัวเสมอ
ง. ผลลัพธ์หารด้วย 5 ลงตัวเสมอ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT คณิตศาสตร์ ป. 6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ป. 6

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ป. 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรชีวิตของพืช (มฐ 1.1.1)
ก. เมล็ดงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก / ผล
ข. เมล็ดงอก ต้นอ่อน ดอก ต้นแก่
ค. เมล็ดงอก ต้นแก่ ต้นอ่อน ดอก
ง. เมล็ดงอก ต้นอ่อน ต้นแก่ ดอก

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT วิทยาศาสตร์ ป.6

Wednesday, January 21, 2009

รวมแนวข้อสอบสังคมศึกษา O-NET, A-NET พร้อมเฉลย

รวมแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา O-NET , A-NET มีเฉลยพร้อม ลองเอาศึกษาดูนะฮะ

1.การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสลาม เกิดจากสาเหตุข้อใดเป็นสำคัญ (A – net 50)
ก.ความเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า
ข.ความคิดแตกต่างกันทางด้านการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
ค.ความแตกต่างกันทางด้านสังคม เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
ง.ความแตกต่างกันทางภูมิประเทศ ภาษาและสิ่งแวดล้อม

ตอบ ข.ความคิดแตกต่างกันทางด้านการเมืองเกี่ยวกับผู้นำในศาสนา
การแบ่งแยกนิกายต่างๆ ในศาสนาอิสราม เกิดจากความคิดที่แตกต่างกัน ทางการเมืองเกี่ยวกับผู้นำทางด้านศาสนา เพราะก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัด จะสิ้นชีวิต ท่านไม่ได้มอบตำแหน่งผู้นำทางศาสนาให้แก่ผู้ใด หลังจากนบีสิ้นชีวิตลงแล้ว มีการแตกแยกแนวคิดทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่อง กาหลิบ หรือผู้บริหารกิจการมุสลิม ซึ่งมีฐานะเป็นประมุขทางศาสนาต่อจากท่านนบีมูฮัมมัด


ดาวน์โหลดรวมแนวข้อสอบ A-NET, ONET สังคมศึกษา

แนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. สำนวนในข้อใดใช้เตือนสติ
ก.เงาตามตัว
ข. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ค. ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
ง. บ้านเมืองมีขื่อมีแป


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาไทย ม. 5
ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาไทย ม. 5

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. หญิงปกติแต่งงานกับชายที่เป็นพาหะของผิวเผือก ลูกที่เกิดจะมีโอกาสเป็นเผือกอัตรส่วนเท่าไร
ก. หนิ่งในสี่
ข. สองในสี่
ค. สามในสี่
ง. ไม่มีเลย


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT วิทยาศาสตร์ ม. 5
ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT วิทยาศาสตร์ ม. 5

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1. ถ้า x+5>2 แล้ว x> -3
2. ถ้า -4x<20 แล้ว x<-5

ข้อความใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง
ก. ข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นจริง
ข. ข้อ 1 ไม่จริง ข้อ 2 เป็นจริง
ค. ข้อ 1 เป็นจริง ข้อ 2 ไม่จริง
ง. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่จริง


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT คณิตศาสตร์ ม. 5
>ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT คณิตศาสตร์ ม. 5

แนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. หลักการของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับหลักการของวิทยาศาสตร์ข้อใด
ก. ขั้นตอนกระบวนการคิด
ข. เป้าหมายของการแสวงหาความจริง
ค. การยอมรับความจริงที่เป็นนามธรรม
ง. การลงมือปฏิบัติดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT สังคมศึกษา ม. 5
ลิงค์สำรอง โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT สังคมศึกษา ม. 5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ NT-GAT ม. 5

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ NT-GAT ม. 5 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

Direction : Read the Following passage and choose the best answer (No.1 – 5)
Language is all around You
Everywhere you go you find language. Shop names, street names, advertisements, notices on
buses and trains… Even if you are not in an /a 1.) _______________ country, there are often a lot
of English words you can see when walking in the street, especially in big cities. And
2.)_________ always numbers. Car numbers… How can this help you ? When you 3.)
__________________ the street, practice reading the words and numbers that you see. Say them
to yourself. It’s not exactly a conversation, 4.) __________________ it will help you to “think” in
English. For example, if you walk along a line of parked cars, say the number on each car
quickly as you pass it. Test yourself, to see 5.) _________________ you can walk and still say
each number. But don’t speak too loud !

1. a. English-speaking b. English-speech
c. English-speaker d. English-spoken
2. a. there will be b. there are
c. there would be d. there were
3. a. move down b. jump down
c. run down d. walk down
4. a. as b. so
c. but d. even
5. a. where b. how fast
c. which d. how often

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาอังกฤษ ม. 5
ลิงค์สำรอง ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาอังกฤษ ม. 5

Sunday, January 18, 2009

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ NT-GAT ม. 2

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ NT-GAT ม. 2 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT


1. Situation : Malee and Nid are talking about the mountain skiing.
Malee : Do you like the mountain skiing ?
Nid : ……………………….
1) Take care
2) quite all right
3) Let’s have it now
4) No, too dangerous.

2. Situation : Jane is going to Hua-Hin on the weekend.
Suda : Have a nice weekend.
Jane : …………………………..
1) You’re welcome
2) I prefer staying home.
3) Thanks, and you too.
4) I’m sorry to hear that.

3. Assistant : May I help you ?
Ann : Yes, please. I want to buy new shoes for me.
Assistant : ……………………
Ann : Seven and a half.
1) What is your figure ?
2) What size are they ?
3) What about you ?
4) What is the time ?


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาอังกฤษ ม. 2

แนวข้อสอบวิทยาสตร์ NT-GAT ม. 2

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ม. 2 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1. ข้อใดให้ความหมายของ เซลล์ ( cell ) ถูกต้องที่สุด
ก. หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
ข. หน่วยพื้นฐานของโครงสร้าง และการทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย เยื่อหุ้มเซลล์เป็นขอบเขตนอกสุด
ค. หน่วยเล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างลักษณะและส่วนประกอบเหมือนๆ กัน
ง. หน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดที่ประกอบด้วยผนังเซลล์และนิวเคลียส
2. ถ้าเปรียบเทียบ ตัวเรา เสมือน บริษัทธุรกิจ ส่วนใดของตัวเราจะทำหน้าที่เทียบได้กับบุคลากรของบริษัท
ก. เซลล์ ข. นิวเคลียส ค. เยื่อหุ้มเซลล์ ง. อวัยวะ
3. ระบบเส้นเลือดของคนเราทำหน้าที่เทียบได้กับโครงสร้างใดของพืช
ก. ท่อลำเลียงน้ำ ข. ท่อลำเลียงอาหาร
ค. คลอโรพลาส ง. ท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหาร
4. ตาสับปะรดที่เราต้องฝานทิ้งเวลากินเนื้อของมัน เป็นส่วนใดของพืช
ก. อวัยวะรับแสงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง ข. ดอกที่ร่วงโรย
ค. ตา เหมือนที่พบตามกิ่งไม้ ง. เปลือกของผลที่เจริญจากรังไข่ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT วิทยาศาสตร์ ม. 2

แนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ม. 2

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ม. 2 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT


1. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เพียงสองเสียง
ก. ล้องูเห่าเล่นก็ได้ถ้าใจกล้า ข. ต้องว่องไวในทำนองคล่องท่าทาง
ค. ตบหัวผางเดียวม้วนจึงควรล้อ ง. แต่ว่าอย่ายักเยื้องเข้าเบื้องหาง

2. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทุกเสียง
ก. บรรจงปลูกแต่ต้นยังน้อยนิด ข. ผ่านร้อนหนาวกี่คราวยังยืนต้น
ค. จะหอมกลิ่นลั่นทมที่ถูกใจ ง. ต้องเตรียมใจรอดอกเจ้าร่วงลงมา

3. ข้อใดมีเสียงสะกดในมาตราเดียวกันทุกคำ
ก. พิจิตร ปราชญ์ พิพาท ข. สำราญ มหากาพย์ จลาจล
ค. อาวรณ์ อาลัย อาจารย์ ง. สุนัข พยัคฆ์ พหุบาท

4. ข้อใดมีพยัญชนะควบกล้ำมากที่สุด
ก. กลิ่นสกาวสดสลายกลางสระศรี ข. เปลี่ยนดวงใจไม่ขุ่นปราศกิเลส
ค. ถึงอยู่กลางทะเลทรายคลายกังวล ง. พึ่งพระธรรมเสริมสุขแก้ทุกข์หาย


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาไทย ม. 2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ม. 2

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ม. 2 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT


1. ผลบวกตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของ 154 เป็นเท่าใด
ก. 16 ข. 20
ค. 24 ง. 28

2. ลูกหินกองหนึ่งเมื่อนำมาจัดเป็นกองละเท่า ๆ
กันทีละ 6 , 9 หรือ 15 ลูก แล้วจะเหลือเศษ
2 ลูกเสมอ ลูกหินกองนี้มีทั้งหมดอย่างน้อย
ที่สุดกี่ลูก
ก. 78 ลูก ข. 88 ลูก
ค. 90 ลูก ง. 92 ลูก

3. ประโยคใดต่อไปนี้ เป็นเท็จ
ก. 1 เป็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด ข. – 1 เป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าน้อยที่สุด
ค. 5 + 0 = 5 ง. = = 0

4. แทนจำนวนใด
ก. – 12 ข. 12
ค. – 81 ง. 81ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT คณิตศาสตร์ ม. 2

Tuesday, January 13, 2009

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ NT-GAT ป. 5

1. แยกตัวประกอบของ 72 ได้ตามข้อใด
ก. 2×2 × 2 × 2 × 3
ข. 2 × 2 × 2 × 3 × 3
ค. 2 × 2 × 3 × 3 × 3
ง. 2 × 2 × 3 × 3 × 5

2. จำนวนในข้อใดเป็นผลลัพธ์ของ
3.29 x 0.02
ก. 658
ข. 65.8
ค. 6.58
ง. 0.0658

3. จำนวนในข้อใดเป็นผลลัพธ์ของ
(42,315× 36) ÷ 9
ก. 149,260
ข. 169,260
ค. 189,260
ง. 199,260

4. ผลบวกของ 3.65 และ 1.9 มีค่ามากกว่าผลต่างของ 3.65 และ 1.9 อยู่เท่าไร
ก. 3.6
ข. 3.06
ค. 3.16
ง. 3.26

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT คณิตศาสตร์ ป.5

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ป.5

๑. การดื่มน้ำชา หรือ กาแฟทำให้…นอนไม่หลับ
ก. ตาเขียว
ข. ตาแข็ง
ค. ตาโต
ง. ตาลาย
๒. ถ้าฉันจะไปแม้ใครมา…ฉันก็ไม่ยอม
ก. ขัดขวาง
ข. ขัดขืน
ค. ขัดแย้ง
ง. ขัดข้อง
๓. ข้อใดอธิบายความหมาย แจงสี่เบี้ย
ก. พูดให้เรื่องเขวนอกทาง
ข. หนักแน่นไม่ฉุนเฉียว
ค. ทำใจกล้าผจญกับสิ่งน่ากลัว
ง. อธิบายได้อย่างละเอียดชัดเจน
๔. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ
ก. อุโมงค์ เสาอากาส
ข. ภัตตคาร ไม้ยมก
ค. สัปทน อัฒจันทร์
ง. ศาลพระภูม วิมาน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย NT-GAT ป. 5

ตัวอย่างแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ป. 5

1. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการย่อยทางเคมี
ก. การบดเคี้ยวของฟันให้โมเลกุลอาหารเล็กลง
ข. การเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลอาหารให้เล็กลง
ค. การเปลี่ยนแปลงโมเลกุลของสารอาหาร
ง. การใช้น้ำย่อยเข้ามาช่วยในการย่อย
2. ถ้าพบผู้ป่วยเป็นลม แล้วจะจับชีพจรบริเวณใดที่สะดวกที่สุด
ก. ขมับ ข. ข้อมือ
ค. ซอกคอ ง. ขาหนีบ
3. การกำจัดของเสียขอใดไม่สัมพันธ์กัน
ก. ปอด-ลมหายใจ ข. ผิวหนัง-เหงื่อ
ค. ไต-ปัสสาวะ ง. กระเพาะอาหาร-อุจจาระ
4. การกระทำของบุคลใด ช่วยรักษาสุขภาพของดวงตาได้ดีที่สุด
ก. อุษาอ่านหนังสือติดต่อกันเป็นเวลานานๆ โดยไม่พักสายตา
ข. เมื่อผงเข้าตาเดชาจะกรอกตาไปมาแล้วใช้นิ้วเขี่ยเอาผงออก
ค. สมชายใช้แว่นตาทุกครั้งที่ไปทะเลหรือบริเวณที่มีลมพัดแรง
ง. ตรีเดชไม่ชอบรับประทานฟักทองและผักใบเขียวทุกชนิด

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ NT-GAT ป. 5

ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ NT-GAT ป. 5

Direction : Choose the best answer.
1. When the teacher says “Be quiet”. What should you do?
a) Stop talking with a friend. b) Look at the blackboard.
c) Talk with a friend slowly. d) Stand up quickly.
2. You do not have an eraser and you want to borrow your friend.
What should you say with him?
a) Do you have an eraser? b) Is this your eraser?
c) Could I borrow your eraser? d) Could you borrow my eraser?
3. Your friend says “I’m sorry!” after he steps on your foot. What should you say with him?
a) You’re bad. b) You’re welcome.
c) It’s your wrong. d) That’s all right.
4. Which word has different sound?
a) to
b) go
c) no
d) so

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT ภาษาอังกฤษ ป.5