Thursday, January 22, 2009

แนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ป. 6

ดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบสังคมศึกษา NT-GAT ป.6 เพื่อเตรียมตัวสอบ NT และ GAT

1.ข้อใด เป็นลักษณะการนับถือศาสนาในสังคมไทย
ก.ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ข.อยู่ในประเทศเดียวกันควรนับถือศาสนาเดียวกัน
ค. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติทุกคนควรนับถือ
ง. ศาสนาอื่นควรเข้ามาในชุมชนบ้างเพื่อความหลากหลาย


ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT-GAT สังคมศึกษา ป.6

No comments:

Post a Comment